Du er her:
Grøftegraving og kobling

Krav til kabelgrøft

Grøfta skal tilfredsstille krav til grøfter som angitt i dette vedlegget.
Grøftedybden skal være minimum 60 cm utenfor dyrket mark og utenfor vegbane. Det skal være minst 10 cm omfyllingsmasse over og under kablene (se figur) og denne massen skal være med handelsbetegnelse 0-8 mm. Massene skal komprimeres. Geotekstil (fiberduk) anbefales brukt når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.

Massen nærmest omfyllingsmassen skal være fri for store og skarpe steiner, og steinstørrelser over 20 cm skal ikke forekomme i grøfta. Over dyrket mark og ved kryssing av veg må dybden økes til henholdsvis. 110 cm og 150 cm (se figur).

Navn på graveentreprenør bes oppgitt på bestillingsskjema.

Det er bestiller og graveentreprenør som er ansvarlig for at grøfta tilfredsstiller disse krav.

Dersom grøfta ikke tilfredsstiller kravene, vil nettselskapet nekte å legge kabel i grøfta.
Det trekkes heller ikke kabel i rør som er lagt av andre enn nettselskapet.

Det er opp til bestiller å gjøre graveentreprenør kjent med kravene til kabelgrøft.