Du er her:
Ny nettstasjon ved Skatrudstølen.jpg

Kabelpåvisning i Griug sitt nett

Griug går fra 18. mars 2024 over til å benytte Geomatikk og Ledningsportalen.no for påvisning og peiling av høy- og lavspenningskabler. Dette vil medføre endring for deg som graver og bestiller påvisning av Griug.

Bestilling av påvisning må nå gjøres via gravemeldingstjenesten Ledningsportalen.no eller på telefon 915 09 146 (hverdager 07:30 - 15:30). Påvisning kan utløse gebyr, les mer om gebyr og priser under.

 

Viktig om graving, nær ved kabel eller linjer i Griug AS sitt nett

Planlegges det gravearbeid nær ved kabel eller linje i Nord-Aurdal, Vestre Slidre eller Øystre Slidre, skal Geomatikk sin gravemeldingstjeneste kontaktes (tlf: 09146) før oppstart!

 

For kabelanlegg

Anmeldt graving, boring, nedsetting av stolper, eller lignende, må ikke påbegynnes før gravemeldingstjenesten er kontaktet og på stedet fått anvist eventuelle kablers beliggenhet.

Griug sine kabler blir påvist i angitt graveområde/anleggsområde og markert med spray/maling på bakken. Målene referer seg til kabelens midtlinje. Der det er flere kabler i traseen skal ytterkantene av forlegningen avklares og markeres. Kabelens dybde i terreng oppgis ikke.

Ved graving som nevnt ovenfor og nær traseer som inneholder kabler med spenning over 1 kV (høyspenningskabel), skal graveentreprenør kontakte Griug sin driftssentral i god tid (minimum 48 timer) før graving påbegynnes.

Særskilt sikkerhetsavstand for høyspent 3 meter, for lavspent 1 meter. Innenfor denne avstand skal det ikke graves med maskin.

Arbeider som medfører skade på Griug sine kabler kan medføre livsfare og erstatningsplikt. Les mer om erstatningsplikt her.

For kabelanlegg nær nettstasjoner

I en buffersone på 3 meter rundt en nettstasjon plassert på bakken, skal det ikke graves med maskin. Innenfor denne sonen skal det graves for hånd med en oppsynsmann fra Griug til stede, uansett hvordan påvisning og/eller merking er utført.

Regler som skal følges

  • Ved aktivitet nær påvsningsmerket, skal det utvises stor forsiktighet.
  • For eksakt beliggenhet av traseens ytterpunkter, må det foretas prøvegraving.
  • Flytting, samt oppheng av kabel, skal avtales med Griug.
  • Hvis underlaget tas vekk, skal kablene henges opp i solid forankring etter anvisning fra Griug sin tilsynsmann.
  • Opphengte kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller belastning av noe art.
  • Det er absolutt forbudt å benytte kablene for understøttelsespunkt for stillaser, kastebrett, eller liknende.
  • Gjennfylling av grøft etc. etter graving der hvor Griug sine kabler er blottlagt, samt tilrettelegging av kablene, skal utføres i henhold til relevante RENs spesifikasjoner og etter oppsynsmannens anvisning.
  • Viser det seg at påvisning ikke stemmer, må gravemeldingstjenesten, Ledningsportalen.no kontaktes før grøften fylles igjen.

Gebyr og priser

Om Bestiller blir ilagt gebyr for påvisning, avhenger av ønsket dato for påvisning. Bestilles påvisning med mer enn 5 virkedagers frist, vil påvisning være gratis for Bestiller. Dersom kabelpåvisning som bestilles innen 5 virkedager fra bestillingstidspunktet vil bestiller bli fakturert denne tjenesten av Geomatikk, på vegne av ledningseier (Griug AS) jf. ledningsregistreringsforskriften §§ 5 og 7.

De gjeldende satsene for kabelpåvisning er (eks. mva, med forbehold om prisendring):

  • Nord-Aurdal kr 2520
  • Øystre Slidre og Vestre Slidre, kr 3320

Les mer om oppdaterte priser og vilkår her.

Nb! I perioden 18. mars – 22. mars 2024, innføringsuken, vil alle kabelpeileoppdrag som utføres bli dekket av ledningseier (Griug AS).

Brukerveiledninger og instruksjons videoer finner du på Geomatikk sine hjelpesider.

Kraftlinjer i friluft

Dersom det skal foretas graving, trefelling eller sprengning i nærheten av høyspenningslinjer eller benyttes kraner, maskiner eller redskap nærmere enn 30 meter, skal Griug alltid kontaktes. Deretter kan nødvendige sikringstiltak vurderes og fastsettes. Les mer om dette her.

Kontakttelefoner:

Henvendelsen gjelder Kontakttelefon Åpningstid
Påvisning av høy- og lavspenningskabel 915 09 146 Hverdager 07:30 - 15:30
Melding om kabelskade 61 36 61 00 24/7
Arbeide nær luftledning 61 36 61 00 24/7
Arbeid nær og kryssing av kabeltraseer over 1 kV 61 36 61 00 24/7
Akutt faresituasjon eller hendelse 992 87 135 24/7