Du er her:
  • Hjem
  • El-sikkerhet (DLE)
tekn. kobling2.jpg

El-sikkerhet (DLE)

Det lokale Eltilsyn (DLE)

DLE - Det lokale Eltilsyn. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og tilsyn. Virksomheten er underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap  (DSB), men hører økonomisk og administrativt inn under Griug AS.

DLE ved Griug kjøper kontrolltjenester av El-Tilsynet AS i hele vårt nettområde. Det er blant annet ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i boliger. Det blir også kontrollert nye elektriske anlegg og virksomheter kontrollert/revidert i henhold til krav i HMS-/internkontrollforskriften.

El-Tilsynet AS jobber også med informasjon og holdningsskapende arbeid, kontroll av elektrisk utstyr samt brannetterforskning. Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.

  • Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger.
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som omsettes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
  • Revisjon og verifikasjon av den delen av internkontroll systemene som gjelder det elektriske anlegget i virksomheter.
  • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider i energiverkets forsyningsområde.
  • Kontroll og oppfølging av virksomheter med elektromedisinsk utstyr.
  • DLE bistår også Politiet i brannetterforskninger.
  • Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak.

Er du klar over at du som eier/bruker av et el-anlegg er ansvarlig for at det er i orden? Og at du selv må sørge for dokumentasjon på dette?

Linker