Du er her:
Tastatur Og PC

Nett- og kraft på samme faktura

Er du usikker på hvorfor strømregningen er oppdelt i to? Du er ikke den eneste. Her skal vi forklare forskjellen mellom strømkostnader og nettleie.

Svaret er enkelt: Strøm er det du betaler for ditt faktiske strømforbruk, mens nettleie er det du betaler for at strømmen overføres til boligen din. Strøm og nettleie er to forskjellige ting, men er avhengige av hverandre. Du er derfor nødt til å betale for begge deler for å bruke strøm hjemme.
 

Ytterligere forklaring på ny ordning
Rent teknisk betyr dette at nettleiekravet overføres fra din nettleverandør Griug til din kraftleverandør. Din kraftleverandør fakturer deg for både nett og kraft på samme faktura. 


Kraftleverandørens rettigheter ved manglende betaling fra sluttbruker
Fullmakten etter avregningsforskriften gir ikke kraftleverandør rett til å inndrive kravet eller selvstendig rett til kravet etter mislighold fra sluttkunde. Det må i så fall inngås en privatrettslig avtale som regulerer ansvarsforholdet ved den videre innfordring av kravet.

Kraftselskapets eventuelle tap ved mislighold av sluttbruker er i dag ikke regulert i avregningsforskriften, og heller ikke i standardavtalen fra Energi Norge. Standardavtalen gir heller ikke kraftleverandør rett til å kreve tidligere betalt nettleie refundert. Med fullmaktsmodellen (som avtalen mellom nettselskap og kraftleverandør kalles i NVEs forskrift om gjennomfakturering) vil ikke kraftselskapet ha kreditorposisjon til den videre inndrivelse av kravet. Dette innebærer en større tapsrisiko for kraftselskapet, da nettleien allerede er forskuttert og kraftselskapet ikke har rett til å få dekket inn sitt tap ved videre innfordring av kravet.


Mulig løsningsmodell ved innfordring av misligholdte krav er overdragelse ved oppstått mislighold
En mulig løsning kan være at det foretas en overdragelse til kraftleverandør «vederlagsfritt» ved inntrådt mislighold eller ved overføring av filer fra nettselskap, eventuelt at det avtales mellom kraftleverandør og nettselskap og nettselskap og sluttkunden at eierbeføyelsene går over til kraftleverandør ved mislighold. På denne måten vil kraftselskapet søke å få dekning for utlagt nettleie gjennom en videre innfordringsprosess.

 

Oppsigelse av sluttbruker etter mislighold av nettleie
Kraftselskapet kan si opp kraftleveringsavtalen dersom sluttkunde misligholder. For å ha rettslig adgang til oppsigelse på grunnlag av nettleie, legges til grunn at kraftleverandør regulerer denne adgangen i sin avtale med forbruker. Ved oppsigelse vil også avtalen om gjennomfaktureringen opphøre, og sluttkunden skal etter dette faktureres direkte av netteier.

Gjennomfakturering

Din kraftleverandør kan inngå avtale om gjennomfakturering med nettselskapet. I praksis betyr dette at du betaler en samlet nett- og kraftfaktura til din kraftleverandør, så gjør de opp din nettleie med oss. 

Har du spørsmål om dette, kontakt din kraftleverandør.