Du er her:

Slik fungerer nettleiemodellen

NY NETTLEIEMODELL

Nasjonale myndigheter har tidligere bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie i løpet av 2022/2023. Da får du mulighet til å påvirke din nettleiepris ved å flytte noe av forbruket ditt til tider på døgnet belastningen i strømnettet er lav. Målet er at vi skal bruke strømnettet mer effektivt for å spare penger og skåne naturen for unødvendige investeringer og inngrep. Regler for hvordan tariffer skal utformes er regulert i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Griug innfører ny nettleiemodell fra 1. januar 2023.

Hvordan den nye nettleiemodellen slår ut for deg vil avhenge av hvor mye strøm du bruker, og når på døgnet du bruker mest samtidig.

Dette kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt og dyrt å bygge ut firefelts vei for å ta unna en time med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikk på flere av døgnets timer. Slik kan vi også tenke med strømnettet: 

 

HVORFOR NY NETTLEIEMODELL

 • Stimulere kunde til å flytte strømforbruket sitt til tider på døgnet hvor nettet er lavt belastet. 
 • For å utnytte strømnettet og forhindre unødvendige utbygginger og investeringer.
 • For å spare naturen og miljøet for bygging av flere strømmaster og kabler enn nødvendig.
 • For å fordele nettleien mer rettferdig, hvor de med små boliger og lavt forbruk betaler mindre enn de med store boliger og høyt samtidig forbruk.

Blir vi smartere strømforbrukere, slipper vi utvidelse av strømnettet og sparer nettleie. 

 

En vanlig strømdag

 

En optimal strømdag

 

HVORDAN DEN NYE MODELLEN FUNGERER

Dagens nettleie består for de fleste av våre kunder av to deler:

 • Fastbeløp er fast per år, men satsen avhenger av størrelse på hovedsikring.
 • Energileddet - pris pr. kilowattime en bruker.

Fra 2023 vil nettleien for de fleste bestå av følgende tre deler:

 • Fastledd – et beløp per måned etter hvor mye strøm en bruker samtidig.
 • Energileddet – pris pr. kilowattime en bruker.
 • Brukstidstillegg - pris pr. kilowattime en bruker de timene nettet er høyest belastet.

Fastleddet vil i ny modell bli inndelt i trappetrinn. Hvilket trappetrinn eller fastleddstrinn du havner på bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned. Hvis du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på en gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med fastmontert smart hjemmelader om natten.

Energileddet legges på per kilowattime du bruker, og summen bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer) per måned.

Brukstidstillegget vil gjelde på fredager mellom kl. 16 - 22 i vinterhalvåret, når strømnettet er mest belastet.

Priser for kunder med forbruk under 100 000 kWh

Prisene/tariffen inkl. avgifter gjelder for alle forbrukskunder - alle typer boliger og fritidsboliger fra og med 1. januar 2023.

For øvrige tariffer, se våre nettleiepriser her.

Trinn 
(1-10)
Kilowatt
kW
Fastledd
kr/mnd
Energiledd
øre/kWh
Brukstidstillegg
vinter fredag
kl. 16-22
øre/kWh
Trinn 1
0-2 kW
200
30,51
12,5
Trinn 2
2-5 kW
300 30,51 12,5
Trinn 3
5-10 kW
450 30,51 12,5
Trinn 4
10-15 kW
580 30,51 12,5
Trinn 5
15-20 kW
730 30,51 12,5
Trinn 6
20-25 kW
880 30,51 12,5
Trinn 7
25-50 kW
1650 30,51 12,5
Trinn 8
50 – 75 kW
2420 30,51 12,5
Trinn 9
75 – 100 kW
3250 30,51 12,5
Trinn 10
Over 100 kW
6450 30,51 12,5

 

En typisk husholdning vil sjelden eller aldri havne over trinn 5, og man vil normalt ligge på at lavere trinn om sommeren enn om vinteren. Trinn 5-10 (15 - 100 kW) er i hovedsak til bruk for næringskunder med høy effektbruk.

Fastledd

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du bruker mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastledd eller fastleddstrinn du havner på.

Energiledd

Energileddet er den variable nettleien og inkluderer El- og Enova-avgift til staten.

Brukstidstillegg

Brukstidstillegget gjelder for tidsrommet kl. 16.00 til kl. 22.00 på fredager i vinterhalvåret,  fra 1. oktober til 1. april. Det er i disse timene nettet i snitt er høyest belastet.

Avgifter

Prisene er inklusive alle avgifter. Men deler en de opp består avgiften av følgende:

 • Lovpålagt avgift til Energifondet (Enova-avgift) på kr 1,25 øre/kWh inkl. mva.
 • Avgift på elektrisk kraft (Elavgift):
  Stortinget har vedtatt å redusere El-avgiften i starten av 2023
  - Januar - Mars:       11,45 øre/kWh inkl. mva.
  - April - Desember: 19,80 øre/kWh inkl. mva.

 

HVA BETYR NETTLEIEMODELLEN FOR DEG?

Omleggingen kan føre til prisøkning for noen og reduksjon for andre, sammenlignet med den gamle modellen. 

For 2023 ligger de fleste av våre kunder an til å få lik, eller en liten reduksjon i nettleien. Men dette avhenger av forbruksmønster og hvor mye strøm du bruker samtidig.

Ut fra kundegruppen du tilhører gjelder dette:

 

Små leiligheter

De fleste vil få uendret eller lavere nettleie, fordi forbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. Har du i tillegg fjernvarme eller andre alternativ til elektrisk oppvarming, vil dette bidra til å holde samtidig forbruk (effektbruk) nede og nettleien på et lavt nivå.

Eneboliger

Her vil de fleste av våre kunder over året ligge på samme nivå på nettleien som med den gamle modellen. Men gjennom året vil forbruket fordele seg på ulike trinn. Sommer kan forbruket ligge på fastleddstrinn 2 (2 - 5 kW), mens vinter øker forbruket og samtidig forbruk (effekten) noe, og du kan havne på trinn 3 (5 - 10 kW) i vinterhalvåret.

Fritidsboliger

For eiere av en gjennomsnittlig hytte blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger, det vil si ikke så stor endring fra tidligere. Men hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det med ny nettleiemodell være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Mindre næring

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter fastleddstrinn, energiledd og brukstidstillegg. Kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger, fordele forbruket ut over.

Stor næring

Bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh: Denne gruppen vil bli avregnet etter samme modell som tidligere, akonto med fastbeløp månedlig, med effektledd og energiledd. Kvartalsvis avregning av effekt går vi bort fra. For denne kundegruppen kan det også være besparelser ved å flytte og jevne ut forbruket.

 

Vår prismodell med priser

Fullstendig oversikt over våre nettleiepriser finner du her.

 

HVORDAN KAN JEG MED ENKLE GREP REDUSERE NETTLEIEN MIN?

Med ny nettleiemodell vil du kunne spare penger på å legge om strømbruk til tidspunkt med lav utnyttelse av strømnettet. Dette er ekstra viktig om vinteren når vi bruker mest strøm.
Følg med på MIN SIDE

Ved å logge deg på Min side kan du se eget forbruk helt ned på timesnivå bakover i tid. Her får du også oversikt over det høyeste og laveste timeforbruket ditt pr. døgn.

Last ned MIN STRØM

I appen Min strøm kan du enkelt følge med på forbruket ditt og du kan holde deg oppdatert på strømbrudd, melde fra om fare m.m. Den fungerer like godt på telefon som på pc.

 

Elsikkerhet

Elsikkerhet er viktig, og hovedregelen er at du alltid skal være våken og til stede når du bruker elektriske apparater, som vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin, slik at du har dem under oppsyn. Elbil kan lades om natten, men da må du ha fastmontert elbillader installert.

Se hjemmesidene til Sikker hverdag for mer informasjon om elsikkerhet og sikker bruk av strøm.

Automatisk styring av forbruk og HAN-port

Hvis du planlegger å installere styringssystemer for å tilpasse strømforbruket, trenger du tilgang til strømmålerens HAN-port.

Dette gjør du:

 1. Benytt skjema på denne siden for bestilling av HAN-modul.
  Modulen er det gratis. Ang. utlevering kan du hente den hos oss (Spikarmoen 16, Fagernes), eller vi sender den pr. post mot betaling av fraktgebyr.
 2. HAN-modulen plugger du i AMS-måleren.
 3. Vi åpner HAN-porten i måler etter din bestilling.
 4. Du må gjøre avtale med en tredjepartsleverandør, som tilbyr kommunikasjonstjenester med HAN-porten. Dette kan f.eks. være strømleverandøren din. På nettsidene til Norsk elektroteknisk komite finnes det oversikt over leverandører, og teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr.

Les mer om din AMS-strømmåleren her.

HVA BETYR DEN NYE MODELLEN FOR NETTSELSKAPETS INNTEKTER

Nettselskapets samlede inntekter bestemmes av myndighetene (NVE/RME) gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell.

Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster i overkant av 28 milliarder kroner (2023). Denne regningen dekkes av brukerne av nettet. Ved å utnytte nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Mer informasjon om den nye nettleiemodellen finner du her:

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE

Energi Norges side om ny nettleie

For kunder uten AMS-måler

Viktig informasjon for kunder uten AMS-måler iht. beregning og fakturering av kapasitetstrinn/fastbeløp. Se Elhub sine sider:

Hvordan regnes timesverdiene ut i Elhub når jeg ikke har AMS-måler?

Ord og uttrykk

 • Ny nettleie – nettleieordningen som innføres 1. januar 2023.
 • Fastledd – trappen som avgjør hvor mye du må betale i fastbeløp per måned, benevnes også som kapasitetstrinn og fastleddstrinn.
 • Energileddet – et beløp per kilowattime, likt hver time året rundt.
 • Brukstidstillegg - pris pr. kilowattime en bruker de timene nettet er høyest belastet. Fredager i vinterhalvåret mellom kl. 16 og 22.
 • Døgnmaks – de timene i måneden du bruker flest kilowattimer samtidig.
 • Effektledd - Makseffekt for næringskunder som bestemmer mye av nettleien pr. måned.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL TIL NY NETTLEIEMODELL

Om en klarer å flytte forbruket ned et kapasitetstrinn vil det være penger å spare. Eksempel: Går man fra trinn 3 ned til trinn 2, fra over 5 kW til under 5 kW, så vil man kunne spare inntil kr 1800 i fast nettleie.

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmelader. Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming og andre store laster. Forhør deg med din elektroinstallatør.

Flere nettselskaper har gjennomført pilotprosjekter og spørreundersøkelser. Tre av fire i den største piloten opplever at de har mulighet til å tilpasse strømforbruket sitt. Pushvarsel om perioder med høyere priser ga opptil 7,5 prosent nedgang i strømforbruket, som er en god effekt. Erfaringene så langt viser at kundene ønsker tips og varsling om hvordan de kan bruke strøm smartere.

Ved å logge inn på "Min side" eller i "Min strøm"-appen, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be oss, nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet.

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. Vi har forståelse for at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå – det positive er at de får større mulighet til å påvirke nettleien.

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader.

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 28 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.

Øre-påslaget i vinterhalvåret mellom kl. 16 og 22 kaller vi brukstidstillegg. Denne delen av nettleien er der for å gi kundene våre en grunn til å ikke bruke mer strøm enn nødvendig i dette tidsrommet. Det er nemlig disse timene som i gjennomsnitt belaster nettet vårt mest.