Du er her:
  • Hjem
  • Nettleie og tariffer
Mast og linjer i vakker natur

Generelt om nettleie og tariffer

kalkbutton.jpgNettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Griug jobber for at våre 16 600 kunder til enhver tid skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleie går til drift av nettet, til vedlikehold og investeringer, til beredskap, bygging av nyanlegg, til AMS (automatisk måleravlesning), avregning, fakturering og kundehåndtering og sist men ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn.

Halve nettleien består av offentlige avgifter og ulike kostnader Griug er pålagt å kreve inn på vegne av andre. 

NVE-RME innførte 1. juli 2022 ny nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftsendringene medførte endringer av våre nettleietariffer. Les mer om Griug sin tariffendring fra 1. januar 2023 her.

Les mer om endringene i utforming av nettleien på NVE-RME sine sider her

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE-RME).
________________________________________________________________________________________
Se priser og avtaler her:

Nettleie 2022

I juni 2021 vedtok regjeringen at ny nettleiemodell skulle innføres 1.januar 2022. Denne endringen ble så utsatt til 1. juli 2022 grunnet politisk uenighet om modellen. Etter innspill fra bransjen og interesseorganisasjoner gjennomføres nå ny nettleiemodell som planlagt. Dette medfører at Griug AS og andre nettselskap må gjøre endringer på sine tariffer for å oppfylle kravene myndighetene stiller. 

I Griug er det besluttet å innføre ny tariffmodell i to steg: sammenslåing av dagens tariffer, og senere overgang til ny tariffmodell, i tråd med overenskomsten mellom bransjen og interesseorganisasjoner. Sistnevnte skjer 1. januar 2023. 

 

Husholdning/gårdsbruk og hyttekunder (forbruk under 100.000 kWh)

Kunder som har hatt nettleietariff Husholdning/gårdsbruk >8000 kWh flyttes over til tariff Strømanlegg t.o.m. 63A.

Denne endringen medfører minimale endringer av nettleien. Fastbeløp forblir uendret, mens energileddet blir ikke lenger sesongdifferensiert, men lik hele året.


Eksempel på prisforskjellen oppgitt med en snittpris:
Hvor mye dette eksakt utgjør er igjen avhengig av ditt forbruk for gjenværende periode.

Totalt forbruk 2. halvår 22

Snitt prisendring 

Total prisøkning 2. halvår 22

      5 000 kWh 

       + 0,50 øre/kWh

              + 25,-

     10 000 kWh

       + 0,50 øre/kWh

              + 50,-

     15 000 kWh

       + 0,50 øre/kWh

              + 75,-

 


Liten næring (forbruk under 100.000 kWh) 

Kunder med sikringsstørrelse over 125A med forbruk under 100.000 kWh, har tidligere hatt tariff STOR NÆRING. Disse flyttes til tariff LITEN NÆRING uten effektmåling fra 1. juli 2022. 

 

Stor næring (forbruk over 100.000 kWh)

Kunder med forbruk over 100.000 kWh uavhengig av sikringsstørrelse og tidligere tariff, vil fra 1.juli ligge under tariff STOR NÆRING med effektmåling. 

 

Andre spesialtariffer

Spesialtariffene nedenfor beholdes som de er frem til årsskiftet uten endringer, jfr. §17-6 Tariffering av særskilte tjenester

  • Motortariff
  • Byggestrøm
  • Jordvatning
  • Gatelys

Alle priser er oppgitt eksklusiv Enova-avgift, se priser under

STRØMANLEGG UNDER 63A
HUSHOLDNING/GÅRDSBRUK OG HYTTEKUNDER (Under 100.000 kWh/år)

  Eks. mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner pr. år 3.548,- 4.435,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 25,81 32,26

 

UTGÅR 1.JULI 22 - HUSHOLDNING/GÅRDSBRUK > 8.000 kWh

  Eks. mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner pr. år 3.548,- 4.435,-
Forbruk/energiledd 1. og 4. kvartal i øre/kWh 26,21 32,76
forbruk/energiledd 2. og 3. kvartal i øre/kWh 24,61 30,76

 

LITEN NÆRING (< 100.000 kWh/år) OVER 63A

  Eks.mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner 4.648,- 5.810,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 25,81 32,26

 


STOR NÆRING (> 100.000 kWh/år)

  Eks.mva Ink.mva
Fastbeløp i kroner pr. år 9.788,- 12.235,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 24,21 30,26
* Effekt fra 0-100kW i kroner/kW pr. år 668,- 835,-
* Effekt mer enn 100kW i kroner/kW pr. år 272,- 340,-


* Effekt faktureres månedlig på forskudd, og blir avregnet ved årsskifte.
* Effekt avregnes etter gjennomsnittet av de 4 høyeste kvartalseffektene. 

Alle priser er oppgitt eksklusiv Enova-avgift, se priser under


SPESIALTARIFF:

BYGGESTRØMSKAP
Montering opp/ned kr. 2.610,-
Skapleie pr. døgn t.o.m. 63A sikring kr. 25,-.
Skapleie pr. døgn >63A/t.o.m.125A  kr. 30,-
Fastbeløp pr. år kr. 4.435,-
Energiledd 32,26 øre/kWh

GATELYS UTEN MÅLER (MED FIKTIV MÅLER)
Fastbeløp pr år kr. 1.530,-. Energiledd 32,26 øre/kWh

MOTORTARIFF
Fastbeløp pr. år kr. 1.530,-. Energiledd 56,26 øre/KWh
NB: Dette er en tariff som NVE har bestemt skal fases ut. Pr. 01.01.2015 er det derfor ingen nye kunder som får denne tariffen.

Alle priser er oppgitt eksklusiv Enova-avgift, se priser under