Du er her:

Nye nettleiepriser 2022

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).

Våre nettleietariffer har vært uforandret siden 2013 - Fra 1. januar 2022 vil prisen generelt økes med 6,4 %.

Ny modell for nettleie utsettes!

Forskriftsendring som skulle innføres 1. januar 2022 påla nettselskaper å innføre ny nettleie for strømkunder med årsforbruk under 100.000 kWh. Nå er det flertall på Stortinget for å utsette denne. Griug utsetter tidspunktet for innføring i tråd med det politiske vedtaket. Det innebærer at kunder fortsatt vil betale det fastleddet og energileddet som de gjør i dag. Bedriftskunder som skulle bli overført til ny tariff 1. januar 2022, får ikke denne endringen vet nyttår likevel.

Ny modell for nettleie skal bidra til å jevne ut forbruket over døgnet. Dette er viktig for å unngå at stadig høyere strømtopper gir unødvendige store kostnader, og derav bidrar til å øke nettleien mer enn nødvendig. Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke strømnettet som går helt framt il kunder for å ha nok kapasitet i de timene med høyest forbruk. Vi bruker strøm til mer enn før, og med stadig flere elbiler på veiene som kan lades på 11 og 22 kW, så er det et økende behov for å forsterke nettstasjoner, kabelskap og strømkabler i bolig og hytteområder før alder tilsier at det trengs.

Ved å utnytte kapasiteten i eksisterende strømnett kan vi unngå at nettleien i framtiden øker mer enn nødvendig. 

Les mer om dette her

 

Nettleien du betaler går til investering i nytt nett, drift og vedlikehold av nettet, beredskap, bygging av nye anlegg, AMS, avregning og kundehåndtering og sist men ikke minst, til sikkerhet og eltilsyn.

Prisene er inkl. ordinær el-avgift og mva., men ENOVA-avgiften kommer i tillegg. Se oppdaterte statlige satser under. Med forbehold om avgiftsendring. 

Klikk her for nedlastbar pdf av oppdaterte nettleie tariffer fra 01.01.2022
 

Klikk her for informasjon om kompensasjon for langvarig strømbrudd.
  

Strømanlegg  t.o.m. 63A

Fastbeløp i kroner pr. år 4.435,-
Forbruk/energiledd i øre/KWh 32,26

 


Husholdning/gårdsbruk > 8.000 kWh t.o.m. 63A

Fastbeløp i kroner pr. år 4.435,-
Forbruk/energiledd 1. og 4. kvartal i øre/kWh 32,76
forbruk/energiledd 2. og 3. kvartal i øre/kWh 30,76

 


Liten næring > 63A / t.o.m. 125 A sikring

Fastbeløp i kroner 5.810,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 32,26

 


Stor næring over 125A sikring

Fastbeløp i kroner pr. år 12.235,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 30,26
Effekt fra 0-100kW i kroner/kW pr. år 835,-
Effekt mer enn 100kW i kroner/kW pr. år 340,-

Effektmålte anlegg
Effekten avregnes etter gjennomsnittet av de 4 høyeste kvartalseffektene

Byggestrømskap
Montering opp/ned kr. 2.610,-
Skapleie pr. døgn t.o.m. 63A sikring kr. 25,-.
Skapleie pr. døgn >63A/t.o.m.125A  kr. 30,-
Fastbeløp pr. år kr. 4.435,-
Energiledd 32,26 øre/kWh

Gatelys uten måler (med fiktiv måler)
Fastbeløp pr år kr. 1.530,-. Energiledd 32,26 øre/kWh


Motortariff
Fastbeløp pr. år kr. 1.530,-. Energiledd 56,26 øre/KWh
NB: Dette er en tariff som NVE har bestemt skal fases ut. Pr. 01.01.2015 er det derfor ingen nye kunder som får denne tariffen.

Stenging av anlegg
- For stenging eller forsøk på stenging innkreves et gebyr på kr. 500,-
- Gjenåpning i arbeidstiden (7.30-15.00) kr. 500,-
- Stedlig stenging kr 1000,-
- Tillegg for påsetting utenom arbeidstid kr. 1.000,-

Forsinket innbetaling
- Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarenter på 8 % p.a.
- Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 35,-


El-avgift til staten
Elavgift til staten var fram til 1. januar 2022 er 20,86 øre/KWh inkl. mva. 
* El- avgiften reduseres for januar - februar - mars, og endres til ordinær sats fra 1. april 2022

  • Jan.- mar. 11,14 øre/kWh inkl. mva. 
  • Apr.- Des. 19,26 øre/kWh inkl. mva.


- Kunder med avgiftskode der de 2 første sifrene er mellom 5 – 9, 10 – 33 samt 38.320, 88.993 og 88.994 har redusert avgift. Satsen for redusert avgift er fra 01.01.2021 satt til 0,6825 øre/kWh inkl. mva. Du finner mer informasjon her. I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens avgiftsrundskriv

- Merverdiavgift er 25%

Enova-avgift til staten
I tillegg for husholdning skal påslaget utgjøre 1,25 øre/KWh
I tillegg for andre enn husholdninger skal påslaget utgjøre 1000 kr/år inkl. mva. per målepunkt-ID.
Ta gjerne kontakt med oss i forhold til hva slags avgift du skal betale.