Du er her:

Nettleiepriser 2021

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd).


Nettleie fra 2021

Våre nettleietariffer forblir uforandret pr. 1. januar 2021, men elavgiften økes til 20,86 øre/kWh inkl. mva.
NVE-RME innfører i 2021 nasjonale endringer i tariffmodellen for husholdninger, hytter og næringskunder under 100 000 kWh årlig. Innføring av disse forskriftsendringene vil medføre endringer av våre nettleietariffer. Forskriften planlegges innført 1. juli 2021, men en utsettelse til 1. januar 2022 er ikke usannsynlig. Ved en ev. endring av tariffmodell blir våre nettkunder varslet i god tid på forhånd. Les mer om dette her

NB: Merk endring i elavgift (forbruksavgift) til staten fra 01.01.21 fra 20,16 øre/KWh til 20,86 øre/KWh inkl. mva. Energileddet er endret i prisene under.
 
Nettleien du betaler går til investering i nytt nett, drift og vedlikehold av nettet, beredskap, bygging av nye anlegg, AMS, avregning og kundehåndtering og sist men ikke minst, til sikkerhet og eltilsyn.

Prisene er inkl. mva og forbruksavgift, men ENOVA-avgiften kommer i tillegg. Se oppdaterte statlige satser under. Med forbehold om avgiftsendring. Prisene kan endres med 14 dagers varsel.

Klikk her for nedlastbar pdf av oppdaterte nettleie tariffer fra 01.01.2021
 

Klikk her for informasjon om kompensasjon for langvarig strømbrudd.
  

Strømanlegg  t.o.m. 63A

Fastbeløp i kroner pr. år 4.169,-
Forbruk/energiledd i øre/KWh 33,09

 


Husholdning/gårdsbruk > 8.000 kWh t.o.m. 63A

Fastbeløp i kroner pr. år 4.169,-
Forbruk/energiledd 1. og 4. kvartal i øre/kWh 33,79
forbruk/energiledd 2. og 3. kvartal i øre/kWh 31,79

 


Liten næring > 63A / t.o.m. 125 A sikring

Fastbeløp i kroner 5.463,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 33,09

 


Stor næring over 125A sikring

Fastbeløp i kroner pr. år 11.500,-
Forbruk/energiledd i øre/kWh 30,93
Effekt fra 0-100kW i kroner/kW pr. år 791,-
Effekt mer enn 100kW i kroner/kW pr. år 316,-

Effektmålte anlegg
Effekten avregnes etter gjennomsnittet av de 4 høyeste kvartalseffektene

Byggestrømskap
Montering opp/ned kr. 2.450,-
Skapleie pr. døgn inntil 63A sikring kr. 18,75. Inntil 125A kr. 25,-
Fastbeløp pr. år kr. 4.169,- Energiledd 33,09 øre/kWh

Gatelys uten måler (med fiktiv måler)
Fastbeløp pr år kr. 1.438,-. Energiledd 33,09 øre/kWh


Motortariff
Fastbeløp pr. år kr. 1.438,-. Energiledd 55,36 øre/KWh
NB:Dette er en tariff som NVE har bestemt skal fases ut. Pr. 01.01.2015 er det derfor ingen nye kunder som får denne tariffen.

Stenging av anlegg
- For stenging eller forsøk på stenging innkreves et gebyr på kr. 500,-
- Gjenåpning i arbeidstiden (7.30-15.00) kr. 500,-
- Stedlig stenging kr 1000,-
- Tillegg for påsetting utenom arbeidstid kr. 1.000,-

Forsinket innbetaling
- Kunder som ikke har betalt ved forfall, ilegges morarenter på 8 % p.a.
- Varsel ved for sen betaling belastes med et gebyr på kr. 35,-


Avgifter til staten
- Elavgift til staten var fram til 1. januar 2021; 20,16 øre/KWh inkl. mva. Endring fra 01.01.21 til 20,86 øre/kWh inkl. mva.

- Kunder med avgiftskode der de 2 første sifrene er mellom 5 – 9, 10 – 33 samt 38.320, 88.993 og 88.994 har redusert avgift. Satsen for redusert avgift er fra 01.01.2021 satt til 0,6825 øre/kWh inkl. mva. Du finner mer informasjon her. I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens avgiftsrundskriv

- Merverdiavgift er 25%

Enova-avgift til staten
I tillegg for husholdning skal påslaget utgjøre 1,25 øre/KWh
I tillegg for andre enn husholdninger skal påslaget utgjøre 1000 kr/år inkl. mva per målepunkt-ID. Ta gjerne kontakt med oss i forhold til hva slags avgift du skal betale.