Du er her:
Montører på vei til jobb

Hvordan melde strømbrudd

Kontakt oss i kontortiden tlf. 61 36 60 00 (kl. 07.30 - 15.00) eller ring vår vaktsentral på tlf. 61 36 61 00 etter kontortid.

Er det planlagte strømutkoblinger så er disse varslet enten via sms, brev, epost eller lokalavis, i tillegg så ligger det varsling på vår hjemmeside. Sjekk dette før du ringer feilmeldingen. Ha gjerne ditt kundenummer klart.


Sjekk først:

  1. Hvis naboer også mangler strøm er det en feil på nettet, ta kontakt med Griug
  2. Når det kun er din installasjon som mangler strøm:
  • Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter er intakte og innkoblet.
  • Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
  • Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte Autorisert El installatør.

1. Hva kan feil på elektriske anlegg medføre?

Feil på elektriske anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte anleggsdeler, eller i direkte kontakt med jordleder.

2. Hvor oppstår jordfeil?

Jordfeil kan oppstå i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger. Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorstasjon. En jordfeil som gir utslag på måleinstrumentene kan altså enten befinne seg på ditt eget anlegg, en annen installasjonseiers anlegg eller på vårt distribusjonsnett.

3. Hvordan fungerer jordfeilbryter/jordfeilvarsler

Dersom det er installert jordfeilbryter og denne utløses, er det stor sannsynlighet for at jordfeilen tilhører ditt eget anlegg. Huseiere bør imidlertid for sin egen del gjøre seg kjent med hvilken type varsler som er installert i egen bolig og omtrent hvor gammel jordfeilvarsleren er. Tidligere ble det nemlig montert jordfeilvarslere som ikke var retningsbestemte, og som dermed ikke kunne skille mellom jordfeil på eget eller andres anlegg.
Eldre løsninger hvor jordfeilvarsleren ikke er retningsbestemt, gjør det vanskeligere å utelukke at feilen kan ligge hos andre tilknyttet samme transformatorstasjon. Det er derfor nødvendig at fagpersonell utfører mer nøyaktige målinger for å lokalisere eksakt hvor feilen er.

4. Er huset/leiligheten helt uten strøm?

Dersom du er helt strømløs, sjekker du først hovedsikringene i sikringsskapet. Se etter kursfortegnelsen på innsiden av skapdøren. Har du automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer så skift disse. Det er nemlig ofte vanskelig å se om disse har brudd.

I tillegg til hovedsikringer og kurssikringer har mange hus ett sett med inntakssikringer eller fellessikringer. Hjelper det ikke å skifte hovedsikringer, så sjekk inntakssikringene. Disse finner du enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset.

5. Har du plutselig fått uvanlig svak belysning?

Har du uvanlig svak belysning i hele eller deler av huset? Det kan komme av at en av hoved- eller inntakssikringene har brudd. Skift først alle hovedsikringene, forsøk deretter å skifte inntakssikringer.

6. Hvem har ansvaret for hva?

Hovedregelen er at Griug AS har ansvaret for leveransen frem til husveggen, mens alt på innsiden av husveggen er regnet som privat anlegg. Feil og mangler på dette utbedres av private elektroentreprenører (installatører).
Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.